Oldal kiválasztása
1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

A www.passzivjovedelem.hu internetes honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője, készítője és szolgáltatások nyújtója a Klopfer Csaba Károly EV. (székhely: 2315 Szigethalom, Nyár utca 128/3., Adószám: 68126348-1-33; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

A jelen adatvédelmi szabályzat, szerint a Klopfer Csaba Károly az Európai Unió mindenkori jogi elvárásai és a magyar adatvédelmi törvények szerint kezeli az érintettek adatait.

A Szabályzat az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédemi Rendeletének szabályaira is. A jogszabályok megváltozása, illetőleg az Európai Unió Általános Adatvédemi Rendeletének hatályba lépése esetén a Szolgáltató jogosult a jelen szabályzatot a jogszabályi megfelelőség érdekében egyoldalúan megváltoztatni.

A Szabályzat bármikor ingyenesen kérhető ügyfélszolgálatunktól az info@passzivjovedelem.hu címen.

A jelen Szabályzat az Infotörvény értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el: http://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Az érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

2. Az adatkezelés célja és fajtái

A törvényes és szerződésen alapuló adatkezelés eseteit kivéve, személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető (hozzájárulás).
Az érintett (az adat „urát”) – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetésgeire is.

A Honlapon az alábbi három célból kezeljük az adatokat:

  1. A honlap látogatói, sütik: amennyiben a honlap látogatója nem ad meg magáról személyes adatot, kizárólag a sütik szerint kezelünk adatokat. A sütiszabályzatot itt lehet elérni.
  2. Érdeklődők, feliratkozók: marketingcélú adatkezelés
  3. Megrendelők (a szolgáltatás igénybevevői): ügyfél adatkezelés, a szolgáltatások bemutatása céljára, szolgáltatásokról szóló informatív tájékoztatás, hozzájárulás esetén marketing célú kezelés a jövőben.

Szerződéskötést megelőzően a Klopfer Csaba Károly marketing- és reklámcélokból kezeli az érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: adatvedelem@passzivjovedelem.hu

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ügyfél adatkezelés olyan eseteiben, amennyiben az adatkezelés jogalapja valamely jogszabályi rendelkezés, vagy még nem teljesített szerződés, az adattörlési kérelem kizárólag a marketing célú adatkezelésre értelmezhető, és nem érinti a törvényes vagy szerződéses jogalap alapján történő adatkezeléseket.

A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: jelenleg folyamatban.
Megrendelés esetén, a megrendelők, ügyfelek adatait a rendezvényszervezés és a teljesítés, (nem teljesítés esetén: behajtás) céljából kezeljük. Amennyiben közreműködő igénybevételére kerül sor, a személyes adatok, kizárólag a szerződés teljesítése céljából és az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása érdekében kerülnek –külön hozzájárulás nélkül – átadásra. A közreműködők és mindenkori adatfeldolgozók listája az alábbi linken érhető el.

A regisztrációs folyamat során az alábbi adatok kerülnek elsődlegesen rögzítésre:
– vezetéknév és keresztnév/cégnév
– e-mail cím,
– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),
– megrendelés tárgya, ideje
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– telefonszám
– jelszó
– regisztrációkori IP cím
– regisztráció időpontja

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

Az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése).

 

3. Irányadó háttér- és mögöttes jogszabályok
Az Európai Unió mindenkori adatvédelmi jogszabályai mellett Magyarország területén az alábbi jogszabályok a relevánsak:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker.tv.),
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számiteli tv.),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM-tv.)

 

4. Hozzátartozók, csekvőképtelenek és fiatalkorúak adatainak kezelése

A Szolgáltató nem kezeli hozzátartozók, cselekvőképtelenek és fiatalkorúak adatait.

 

5. Adatminőség és adatvalódiság

A személyes adatok valódiságáért az érintett felel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a téves (akár szándékos, akár gondatlan) vagy hamis adatok szolgáltatásából eredő bárminemű esetleges kárért.
A személyes adatokban bekövetkező bármely változást az érintett köteles jelezni a Szolgáltató felé. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan esetleges kárért, amely abból ered, hogy a változást az érintett nem jelentette be.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Szolgáltató által kezelt adatairól. Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Szolgáltató adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken:
– postai úton a következő címre küldve: Klopfer Csaba Károly, 2315 Szigethalom, Nyár utca 128/3. A postai levelezés nem díjmentes, ezért az e-mailes formát javasoljuk.
– e-mail-ben: info@passzivjovedelem.hu

 

7. Adat- és Információbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A fizetés az alábbi módon történik: ÁSZF. A szolgáltató esetleges biztonsági hiányosságaiért a Szolgáltató nem felel.
A Szolgáltató által választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre.

A Szolgáltató informatikai és számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, illetőleg adatfeldolgozóinál történik.

A Szolgáltató partnereinek és adatfeldolgozóinak informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett az esetleges számítógépes támadások és csalások ellen, a Szolgáltató azonban kizár minden felelősséget a külső harmadik személyek által okozott esetleges károkért.

A részletes Belső Informatikai és Adatbiztonsági Szabályzatot a Szolgáltató biztonsági okokból nem hozza nyilvánosságra és nem adja át, ám rendelkezéseit az adatkezelés során maradéktalanul betartja.

 

8. Az adatfeldolgozók adatai, adatvédelmi felelősök
A mindenkori adatfeldolgozók listája és elérhetőségük az alábbi linken érhető el.

Az Info. tv., valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a Szolgáltató a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó Honlapra történő látogatásával illetve a Honlap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Szolgáltató által esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A Szolgáltató által továbbított személyes adatokat a szolgáltatás felhasználó által történő kifizetése és rendezése illetőleg a termék szállítása, esetlegesen a számlázás lebonyolításáig, valamint a hírlevélről történő leiratkozásig vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig tart, kivéve ha vonatkozó törvényi szabályozás ettől eltérően nem rendelkezik.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti a fenti adatfeldolgozóktól, illetőleg adatkezelőktől személyes adatainak törlését az alábbi e-mail címen: adatvedelem@passzivjovedelem.hu

 

9. Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató mint adatkezelő azonnali (de legfeljebb 30 napon belüli) és ingyenes és kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az ismételt, azonos tárgyú és tejesített tájékoztatáskérés esetén – mérlegelés esetén – költségtérítési díjat számolhat fel.

Az érintett az Infotv-ben meghatározott okokban és eljárás során tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

10. Törés és Pszeudonimizálás

A Szolgáltató teljesítést követően törli a személyes adatokat kivéve az alábbiakat: az ügyfélkapcsolat ténye.

A Szolgáltató a személyes adatot törli továbbá, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy hatóság elrendelte.

Az érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

11. Záró rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:
– e-mail: info@passzivjovedelem.hu
– tel.: +36 20 444 4942

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Szolgáltató különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.